Plan mot kränkande behandling

Alla barn…

…och vuxna ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas på ett respektfullt sett. Förskoleverksamheten skall bedrivas i en miljö som är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Inget barn och ingen elev ska behöva vara rädd att gå till förskolan.

Mål

 • En förskola fri från kränkningar, där alla känner sig trygga och upplever glädje.
 • Föräldrarna känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan.
 • Vi arbetar långsiktigt och aktivt för att förebygga diskriminering eller annan kränkande behandling.

Definitioner

Diskriminering: Övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Trakasserier: Ett uppträdande som kränker ett barn värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Annan kränkande behandling: Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns värdighet.

Fysiska exempel: slag, knuffar,att puttas

Verbala exempel: retas, hot, nedsättandetilltal, öknamn

Psykosociala exempel: utfrysning, miner och grimaser, att ignorera, gå iväg då någon kommer.

Ur ”Lpfö 98” Läroplan för förskolan: ( reviderad 2010)Sedan 1/4 2006 finns en lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn. Lagen ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barnens lika rättigheter oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Förskolan vilar på demokratins grund.  En viktig uppgift för verksamheten är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt

solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.

Förebygga och förhindra

genom att:

*   Föräldrarsamverkan

 • Vara goda förebilder
 • Vara generösa mot varandra
 • Visa i ord och handling att alla är lika mycket värda
 • Vara med barnen och hjälpa dem lösa konflikter
 • Stärka barnens självkänsla, självtillit och självförtroende
 • Lära barnen säga nej. Lära barnen lyssna på och respektera ett nej
 • Prata med barnen om hur man ska vara mot varandra
 • Vi arbetar med barnmassage

Upptäcka

genom att:

 • Vara där barnen är
 • Daglig kontakt, med föräldrar
 • Vara uppmärksam på förändringar i barns beteende
 • Lyssna på barnen och ta barnen på allvar
 • Observera barnen
 • Kartlägga situationer och rum där ökad risk för kränkningar kan förekomma.

Platser rum

och olika situationer som är utsatta: 

 • tamburen, förrådet, grinden,  
 • dockvrån, förvandlingsrummet, 
 • i övergångar mellan olika aktiviteter.                   

Utreda

genom att:

 • Prata med barnen
 • Prata med alla berörda, barn och föräldrar
 • Analysera orsakerna

Åtgärda

genom att:

 • Prata med barnet, barnen
 • Rollekar, teater
 • Visa att man inte accepterar kränkande handlingar eller ord
 • Vi uppmuntrar positivt beteende
 • Prata med berörda föräldrar vid upprepade händelser
 • Stärka jag svaga barn
 • Barnen ska uppmuntras att inte bara säga förlåt utan göra förlåt
 • Att vara observanta på platser, rum och situationer som är extra utsatta.

Dokumentation

 • Skriva ner vad som hänt och vilka som fått information
 • Skriftlig åtgärdsplan-dokumentation

Information om likabehandlingsplanen

 • Vid inskolning
 • Föräldramöte och föräldrasamtal
 • Vid nyanställning

Uppföljning

Likabehandlingsplanen följs årligen upp i förskolans kvalitetsarbete. I samband med detta revideras planen. Planen utvärderas och revideras varje år i maj månad.

 

Nulägesanalys

maj 2022 – maj 2023

Vi har observerat barnens samspel, lek, språkbruk och tonläge.

Vem bestämmer vilka får vara med.

Vi har funnits närvarande som en passiv lyssnare eller aktiv deltagare. Detta för att förebygga, upptäcka och ingripa vid kränkande handlingar.

Vi handleder och sätter tydliga gränser kring rätt och fel. Vi skapar små grupper där barnen ges möjlighet att utveckla relationer i en trygg miljö med en vuxen närvarande.

Vi har en bra kommunikation med föräldrarna när barnet behöver extra stöd och hjälp. Vi samarbetar med en familjevägledare på Råby familjecentrum.

Vi har 1 barnpilot som går på fortbildning 1 ggr/termin där barnperspektivet är i fokus.

Alla barn har varit med och jobbat med ” hur man löser konflikter” och är en bra kompis,   för att lära barnen sätta ord på sina egna känslor, samt hjälpa barnen att känna empati.

Vi pedagoger arbetar efter ett  lågaffektivt bemötande. Ett lågaffektivt bemötande handlar om att undvika att konflikter med barn uppstår snarare än att hantera en situation efter att den blossat upp.

Barnkonventionen är en ny lag sedan 2020 och den ska barnen ta del av.

Vi jobbar med TAKK för att främja språk utvecklingen. Barnen scannar QR modersinstinkt en del av arbetet med de digitala arbeten. Pollyglutt är ett digitalt bibliotek där barnen väljer den bok de vill lyssna på. 5-6 åringar har använt sig av känslokort där de lär sig sätta ord på känslor.  Syftet är att stärka barnens relationer, ge dem verktyg att hantera konflikter, att alla är lika värda och har rätt att vara den man är.

Planen utvärderas och revideras varje år i maj  månad.

Reviderat 2023-05-25